jacobs wonder
solo pianist & composer

Easter 2023 AD

Pasen 2023 NC

My first album 'King is Coming' holds a tune which is called: Eve to Easter. This solo piano work is about the event in the Bible that we know as the garden of Gethsemane. It’s about the hours before Jesus got arrested by the high priests and was brought before the Romans.He got arrested due to the anxiety of the established high priests and local authority that Jesus got too much of influence on the people. Jesus had due to his highest standard teaching, wisdom and miracles gained very much respect among the people. Many believed in his teaching and that he was the Messiah of which was spoken of in the Thora. They believed he was the fulfilment of God’s promise to mankind.

Jesus has always known his destination and was, although God’s spirit was upon him, a human being at full. Fear and solitude were his part in these last hours before his arrest which would turn out in the death penalty at a wooden cross although he had no guilt of any kind. He prayed 3 times to his Father if ‘this cup could pass by’ and sweated blood out of fear and despair. After this he choose to bear his fate and was fully committed out of love and trusting God.

This song is about these moments of fear and despair and the commitment to his destiny to become the key figure in Christianity. The song proclaims that through accepting what Jesus has done for us we are saved by God because he who was without sin has paid for our sins. God gave the Son of man out of love for us so we would be saved and have eternal life with God. Jesus took our place at the cross and God want us to show that same love for each other by following what Jesus teaches us: Love gives itself

Jesus gets crucified and dies but rises from the grave after 3 days by the will of God to show that death has no hold on those who believe in Him. These events are called Easter.

It is written: Matthew 26: 36-46 (ESV): 

Jesus Prays in Gethsemane

36 Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, “Sit here, while I go over there and pray.” 37 And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. 38 Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here with me.” 39 And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, “My Father, if it be possible, let this cup pass from me nevertheless, not as I will, but as you will.” 40 And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, “So, could you not watch with me one hour? 41 pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.” 42 Again, for the second time, he went away and prayed, “My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.” 43 And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. 44 So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. 45 Then he came to the disciples and said to them, “Sleep and take your rest later on. Or Are you still sleeping and taking your rest? See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. 46 Rise, let us be going.  See, my betrayer is at hand.”

Op mijn eerste album 'King is Coming' staat een werk wat de titel: 'Eve to Easter' (Avond voor Pasen) draagt. Dit werk voor solo piano gaat over de gebeurtenis in de Bijbel die we kennen als de tuin van Gethsemane.  Het gaat over de uren voordat Jezus door de hogepriesters werd gearresteerd en ter berechting voor de Romeinen werd gebracht. Hij werd gearresteerd vanwege de angst van de gevestigde hogepriesters en lokale autoriteit dat Jezus teveel invloed op het volk zou krijgen en een opstand zou veroorzaken tegen de Romeinen. Jezus had door zijn uitmuntende onderwijs en de wonderen veel respect gekregen onder de mensen. Velen geloofden in zijn leer en dat hij de Messias was waarover in de Thora werd gesproken. Zij geloofden dat hij de vervulling was van Gods belofte aan de mensheid.

Jezus heeft altijd zijn bestemming gekend en was, hoewel Gods geest op hem was, een mens als wij. Angst en eenzaamheid hadden hun aandeel in deze laatste uren voor zijn arrestatie, die zouden uitlopen in de doodstraf op een houten kruis, hoewel hij geen enkele schuld had. Hij bad 3 keer tot zijn Vader of 'deze beker hem voorbij mocht gaan' en zweette bloed uit angst en wanhoop. Hierna koos hij ervoor om zijn bestemming te dragen en was hij er volledig aan toegewijd uit liefde en vertrouwen in God.

Dit stuk gaat over deze momenten van angst en wanhoop en de toewijding aan zijn bestemming om de sleutelfiguur in het christendom te worden. Het lied verkondigt dat als we accepteren wat Jezus voor ons heeft gedaan, we gered worden door God omdat hij die zonder zonde was, voor onze zonden heeft betaald. God gaf de Mensenzoon uit Liefde voor ons, zodat we gered zouden worden en eeuwig leven met God zouden hebben. Jezus nam onze plaats in aan het kruis en God wil dat we  dezelfde liefde tonen voor een ander door op te volgen wat Jezus ons leert: Liefde geeft zichzelf

Jezus wordt gekruisigd en sterft maar staat na 3 dagen op uit het graf door de wil van God om te laten zien dat de dood geen greep heeft op degenen die in Hem geloven. Deze gebeurtenissen worden herdacht met Pasen.

Het staat geschreven: Mattheus 26: 36-46 (HSV)

Jezus bidt in Gethsemane

36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden.37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden.38 Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij.39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.40 En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.42 Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.43 En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden.44 En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden.45 Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars.46 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.