jacobs wonder
solo pianist & composer

'Dawn', the story behind                            | Het verhaal achter 'Dawn'

This title holds different layers. 

 It reflects a period of 4 years in which many things have happened to me personally. It was a period of separation of everything i was used to due to the pandemic, doubt over becoming suculier as a musician instead of christian determined, facing melanoma  which took a couple of surgeries in a period of 1,5 year and having problems in family relationships. As my Christian faith due to all circumstances became at a level of abandonation God my weakness as a human being got me more and more clueless of the direction I wanted to head further into.


In 2019 I started working on a album called Church Reflection but every creative contact with the concept got lost in time and the project got stuck in loose ends and some singles. Inspiration and faith seemed to be buried side to side. Then in March ’22 I sat at the piano and i just hit a couple of keys as a improv and a certain harmonic tension rose out of the piano. These notes expressed exactly how I was feeling for over a long time.. I kept on composing with these notes and scales, notes became melody, melody became phrases, verses and chorus and in a few weeks a first draft of what would become ‘Dawn (out of the shadow)’ was defined. It was besides soothening my feeling and creativity also a therapy for processing the recovery traject of trauma from a close relative. A process in which I was involved closely and what had left his scars on my soul. After finishing the song I felt like if the story was told and of my back.


My relationship with God in the past years had become of least priority at his best due to the pandemic and the cancer. Of what I’ve learned in the past on faith I now and then tried to read my bible and I tried to keep up with some devotional reading plans but often I did not get to pray and got distracted by wanting success and streams on my music. That didn’t work and I ended up with a tremendous number of piano players and composers worldwide all wanting the same. Become heard and seen with contemporary piano music in which only a few musicians succeed. At a certain time in this period of time God showed me He is still the same and answered me without me even questioning.. I got very much determined by a line from the Scripture. It kept on ringing in my mind


Psalm 34:2 ESV states : ‘My soul makes its boast in the Lord; let the humble hear and be glad’


It is written by David after he plays a foolish character to get away from Abimelech who wants to harm and destroy him. In these challenging times of our own nowadays it sometimes seems that the ones with the biggest shout, guns, group, ego, amount of followers, lack of decency and fear of God own our living space. But they are not..
God made His promise that the meek of heart will inherit this earth and God never fails. I left him but He did not leave me, I did not see Him but he saw me, I was not looking for Him but he came after me. He did this because He loves me, knows me, sees me,  forgives me.. I realized that He wants me to just keep going, dedicate my talent to serve Him,  the meek of heart will hear and rejoice in it. That’s the highest honour and price obtainable worth more than anything, it’s a treasure in Heaven.


When you feel discouraged or overwhelmed by daily bad news, troubles and negative influence remember that God is still in control, loves you and sees and seeks you. He will keep His promise on the meek of hearts, the future is theirs. In Jesus Christ we are saved, realizing this we can be at peace..  Hold on and do what your best at as if your were doing it for our Lord. Hold on, dawn will soon be near.


See you along the road, very best wishes and blessings,
Jacob

Deze titel bevat verschillende lagen. 

Het is onstaan in een periode van 4 jaar waarin mij persoonlijk veel is overkomen. Het was een periode van scheiding van alles wat ik gewend was door de pandemie en twijfel over het seculier worden als muzikant in plaats van op christelijk overtuiging doorgaan. Bovendien werd ik geconfronteerd met huidkanker wat een paar operaties over een periode van 1,5 jaar met zich meebracht en zijn er problemen in familierelaties onstaan. Naarmate mijn christelijk geloof door alle omstandigheden op het niveau van het verlaten van God kwam kreeg ik door mijn zwakheid als mens steeds meer geen idee van de richting die ik heen wilde.


In 2019 begon ik te werken aan een album genaamd Church Reflection, maar elk creatief contact met het concept ging verloren in de tijd en het project liep vast in losse eindjes en enkele singles. Inspiratie en geloof leken toen naast elkaar begraven te zijn. Toen in maart '22 ik een keer achter de piano zat en gewoon wat toetsen speelde uit improvisatie klonk er een bepaalde harmonische spanning uit de piano. Deze harmonieën drukten precies uit hoe ik mij al heel lang voelde. Ik bleef  componeren met deze noten en toonladders, noten werden melodie, melodieën werden frasen, couplet en refrein en in een paar weken was een eerste schets van wat zou worden: 'Dawn (out of the shadow)' onstaan. Het was naast het uiten van mijn gevoel in creativiteit ook therapeutisch heilzaam voor het verwerken van het proces van trauma van een naast familielid waar ik nauw betrokken bij ben geweest en wat zijn littekens ook op mijn ziel had achtergelaten. Na het afmaken van het nummer had ik het gevoel dat het verhaal verteld en verwerkt was.


Mijn relatie met God in de afgelopen jaren was door de pandemie en de kanker op zijn best gezegd de laagste prioriteit geworden. Van wat ik in het verleden over geloof heb geleerd probeerde ik wel af en toe mijn bijbel te lezen en probeerde ik wat devotionele leesplannen bij te houden maar vaak kwam het niet tot gebed en werd ik afgeleid door het willen verkrijgen van succes en streams op mijn muziek. Dat lukte niet en ik kwam terecht bij een enorm aantal pianisten en componisten wereldwijd die allemaal hetzelfde willen.  Gehoord en gezien worden met hedendaagse pianomuziek waarin slechts een paar muzikanten slagen. Op een bepaald moment in deze periode liet God me echter zien dat Hij nog steeds dezelfde is en antwoordde hij mij zonder dat ik zelfs maar iets gevraagd had.. Ik werd heel erg bepaald bij een regel uit de Schrift.  Het bleef maar voor in mijn gedachten zitten


Psalm 34:3 HSV zegt : 'Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijdt zijn’


Het is geschreven door David nadat hij een dwaas speelt om weg te komen uit de handen van Abimelech die hem wil schaden en vernietigen. In de uitdagende tijden van vandaag lijkt het soms ook alsof degenen met de grootste schreeuwstem, wapens, groep, ego, aantal volgers, gebrek aan fatsoen en Godsvrees onze leefruimte bezitten.  Maar dat doen ze niet..
God deed Zijn belofte dat de zachtmoedigen van hart deze aarde zullen beërven en God faalt nooit.  Ik verliet hem maar Hij verliet mij nimmer, ik zag Hem niet meer maar hij zag mij, ik was niet meer op zoek naar Hem maar hij kwam achter mij aan. Hij deed dit omdat Hij van mij houdt, mij kent en ziet, omdat Hij mij vergeeft.  Ik realiseerde me dat Hij wil dat ik gewoon doorga, mijn talent aan Hem toewijdt en de zachtmoedigen van hart zullen het horen en zich erin verheugen. Dat is de hoogste eer en prijs die meer waard is dan wat dan ook, het is een schat in de Hemel.


Wanneer jij je ontmoedigd of overweldigd voelt door de dagelijkse stroom aan slecht nieuws, problemen en negatieve invloeden onthoud dan dat God nog steeds dezelfde is, van jou houdt en je ziet en zoekt. Hij zal Zijn belofte houden over de zachtmoedigen van hart en de toekomst is van hen.  In Jezus Christus zijn we gered, dat beseffend kunnen we in vrede zijn. Hou vol en doe waar jij goed in bent. Doe het alsof je het voor onze Heer doet. Hou vol, de dageraad zal spoedig nabij zijn.
Tot ziens onderweg !
Jacob