jacobs wonder
Christian pianist & composer

blog

Najaar 2020

De wereld kent momenteel een crisis waarvan de impact, duur en schade nog lang niet ten volle bekend is. Een pandemie welke als een schaduw over ons valt en ons licht verduistert. De mate van impact lijkt ook persoonlijk te zijn. Voor de een is alles veranderd en een ander haalt de schouders op of maakt zich boos omdat men onrecht of beperking van vrijheid ervaart. Hoe het zij of in welke mate ook, we worden allen geraakt. Dit veroorzaakt bij velen onrust, somberheid of klachten als het virus zelf of stress en depressie. Ook onder christenen komt dit voor, niets menselijks is ons immers vreemd. We zijn uit onze bubbel getrokken, uit de comfort zone gehaald omdat we ineens de beleving en hoe we jarenlang gewend waren om kerk te zijn los moesten laten. Kerken zijn dicht of slechts mondjesmaat te bezoeken, we zijn meer geïsoleerd van elkaar. De livestream is ons alternatief geworden maar velen verliezen misschien toch langzaam het contact, de aansluiting, de vervulling. Waar draaide het nou allemaal om? Hebben we het eigenlijk wel ooit echt geweten of gevoeld? Waar licht verdwijnt neemt duisternis de overhand.

Wat zei Jezus ook weer in Joh.8:12 nadat hij niet oordeelde over de overspelige vrouw maar haar haar zonden vergaf. Hij zegt dat hij het Licht van de wereld is en wie hem volgt nooit in duisternis zal leven. Wat een belofte ipv straf !

Wat zei hij ook weer in Mat.11:28 ? Hij zei: kom tot Mij als je moe en belast bent en ik geef je rust. Hoe zat het ook weer met de kerk, was Jezus niet de hoeksteen en wij met zijn allen zijn Lichaam?

Knip de lamp maar eens aan, al veel beter niet ? Want zo zat het! We hebben Jezus nodig als onze hoeksteen, onze rots om op te staan en kunnen volledig op Hem vertrouwen. En die kerk, dat zijn wij.. God laat geen seizoen onbenut, slaapt noch sluimert niet. Doe je ogen open. Jij bent de kerk! Samen met Jezus die in jou wil leven en jouw Licht wil zijn. Doe eens gek en wees die kerk. Glimlach vaker, doe een boodschap voor een ander. Werk alsof je het voor de Heer doet. Check die ander eens of die wel oké is. Leg verbinding en houd contact. Kom in het klein bij elkaar en houd afstand maar bid samen als nooit te voren. Lees bijbel, wat doet die tekst met jou? Breek het brood in Zijn Naam. Vraag om vervulling van de Heilige Geest.

Jezus zei dit erover in Joh.4:23 : "Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden" Dik 2000 jaar geleden vroeg men in vurig gebed ook om vervulling, gewoon wat eenvoudige mannen en vrouwen. Het werd de geboorte van Gods kerk. Ze hadden een Licht dat leven bracht, dat zelfde Licht wil vandaag ook vanuit jou schijnen.

De kansen zijn gekeerd en sinds lange tijd nooit beter geweest. 

Blijf gezond en in vertrouwen,

Jacob

------------------------------------------------------------------------------------------

Fall 2020

The world is currently experiencing a crisis of which the impact, duration and damage is far from fully known. A pandemic that falls over us like a shadow and darkens our light. The degree of impact also appears to be personal. For one, everything has changed and another shrugs or gets angry because one experiences injustice or restriction of freedom. Be that as it may or to any degree, we are all affected. For many people this causes anxiety, gloom or complaints such as the virus itself or stress and depression. This also occurs among Christians, because nothing human is alien to us. We have been pulled out of our bubble, taken out of the comfort zone because we suddenly had to let go of the experience and how we were used to being a church for years. Churches are closed or can only be visited sparingly, we are more isolated from each other. The livestream has become our alternative, but many may still slowly lose contact, connection, fulfillment. What was it all about? Have we ever really known or felt it? Where light disappears, darkness takes over.

What did Jesus say in John 8:12 after not judging the adulterous woman but forgiving her her sins? He says he is the Light of the world and whoever follows him will never live in darkness. What a promise instead of punishment!

What did he say in Matthew 11:28? He said, "Come to Me when you are tired and burdened and I will give you rest." What about the church again, wasn't Jesus the cornerstone and we all his Body?

Switch on the lamp, much better not? Because that's how it was! We need Jesus as our cornerstone, our rock to arise on, and can trust Him completely. And that church, that's us. God does not leave a season unused, nor does it sleep or slumber. Open your eyes. You are the church! Together with Jesus who wants to live in you and be your Light. Go crazy and be that church. Smile more often, get groceries for someone else. Work as if you were doing it for the Lord. Check that other person is okay. Connect and stay in touch. Get together in small numbers and keep your distance, but pray together as never before. Read your bible, what does that text do to you? Break the bread in His Name. Ask for the fulfilling with the Holy Spirit.

Jesus said this about it in John 4:23: "But the time is coming, and it is now, when anyone who really wants to worship the Father can do it anywhere, by the Spirit who gives Truth. The Father seeks people. who so worship Him "Over 2000 years ago people asked in fervent prayer also for fulfillment, just some simple men and women. It became the birth of God's church. They had a Light that brought life, that same Light wants to shine from you today too.

The odds have turned and have never been better for a long time.

Remain in health and trust,

Jacob

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kerst 2019: 

Van Kerst naar Kerst, in dat licht besef ik plotseling dat er alweer een jaar voorbij is gevlogen. Het is een beeld wat velen herkennen in een maatschappij waarin doelen en deadlines behaald moeten worden. Eenmaal behaald, dan weer snel door naar het volgende doel. We zijn druk en nemen misschien helemaal geen tijd om een paar dagen stil te staan aan het einde van weer een jaar. Op de grens van verleden en toekomst alweer te druk met onze levensstandaard te borgen en voort te zetten.

Hoe anders was het als ik terug kijk op mijn vroege jeugd, de jaren '70. Kerst was toen, buiten dat ik kind mocht zijn, in mijn ogen veel specialer en authentieker. Wat is dat dan? Een periode die speciaal was omdat we een pas op de plaats maakten, in verwachting waren van die twee dagen, beginnend met een wel bijna magische kerstavond. De kerk, een kind in een kribbe waarvan ik de betekenis nog niet ten volle begreep. Mijn ouders waren er vol van en lazen thuis voor uit Lukas, dan moest het wel goed nieuws zijn. Kerst mocht nog echt zijn en ging niet om eten en luxe. We zagen elkaar en speelden 'wie het uitgedraaide lampje in de kerstboom vind'. Als de lichtjes dan weer gingen branden had je een blij en vredig gevoel. Blij met elkaar, dat kindje in de kribbe en de kerstboom. Ik was kind en verlang altijd wel even terug naar die familiekerst. We hadden het niet breed maar waren eigenlijk veel rijker. We ontmoetten Jezus.

Een gezegende, zorgende en liefhebbende Kerst en gezond 2020 gewenst

Jacobs Wonder 

Christmas 2019:

From Christmas to Christmas, with those eyes I suddenly look back on another year that has flown by.  It is an image that many recognize in a society in which goals and deadlines must be achieved, once achieved, we hurry quickly to the next goal. We are busy and maybe we don't take the time to rest for a few days at the end of another year. Between past and the future, too busy to guarantee and continue our standard of living.

How different it was when I look back on my early childhood, the 70s.  Christmas was, in addition to being  a child, much more special and authentic in my eyes.  What is it then?  A period that was special because life stood still, were expecting those two days, starting with an almost magical Christmas Eve.  The church, a child in a manger whose meaning I did not fully understand yet.  My parents though were exited in it and would read of it from the book of Lukas at home, then it must have been good news.  Christmas was real and was not about food and luxury.  We saw each other and played 'who finds the twisted light in the Christmas tree'. When the lights came back on again you had an happy and peacefull feeling.  Happy with each other, that child in the manger and the Christmas tree.  I was a child and always long back for a while for that family Christmas time.  We didn't have much but were actually richer than now perhaps. We met Jesus.

We wish you a blessed, caring and loving Christmas and healthy 2020

Jacobs Wonder