jacobs wonder
Christian pianist & composer

Wandelen met God

 17 augustus 2018: God verlost 

Daniel 3:25 'Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij londlopen. Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden". 

Dit verhaal is een van de bestsellers binnen de bijbel. Het hoofdstuk Daniel 3 verhaalt dat koning Nebukadnezar een gouden beeld van zichzelf liet oprichten en dat iedereen binnen zijn koninkrijk ervoor moest buigen en het moest aanbidden op zijn teken. Als drie joodse vrienden dit weigeren zegt hij grimmig:' wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen !? (Dan 3:15b) en laat ze gebonden midden in het inferno van een vuuroven gooien welke zevenmaal heter dan normaal is gestookt. De ontsteltenis is compleet wanneer de drie samen met een goddelijk figuur vrij in het vuur rondbewegen en niets ze schaadt waardoor zelfs Nebukadnezar ontzag voor God krijgt.

In ons eigen leven hebben we veelvuldig te maken met dit verhaal. Meer dan eens moeten we kiezen tussen de wereld en God. Aanbidden we ons geld, sociale status en populariteit binnen onze kringen en de wereld of aanbidden we de Enige God met alles in ons vanuit onze bijbelse principes? Overbluffen we familie, vrienden en collega's met duur, duurder, duurst en meer likes, beter en mooier? Aanbidden we iets of willen we zelf aanbeden worden?  Nebukadnezar dacht oppermachtig te zijn door zijn macht en rijkdom en er zijn mensen die vandaag ook hun zekerheid in hun vermogen en invloed stellen en laten zich meeslepen in hun aanzien door anderen. 

Met alles in je leven voor God kiezen geeft het leven een totaal andere bestemming en wordt je voor keuzes gesteld waar we tegen op zouden kunnen zien. Het voelt soms alsof we publiekelijk in een hete oven gegooid worden door Zijn kleur te bekennen. De oven wordt extra heet als er commentaar komt ! Wat gebeurde er destijds in die oven ca. 2600 jaar AD? De drie vrienden waren samen en ze waren nuchter, vastberaden en waakzaam in hun geloof in God en kozen ervoor om in de oven  geworpen te worden ipv God af te vallen want ze wisten dat God bij hun was en dat ze van Hem waren. Hij heeft dat ook beloofd in Jes 43: 1-2: 

"'Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen . Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken". 


De drie vrienden gingen gebonden het vuur in ( letterlijk en ze verbleven in ballingschap) maar liepen er ongedeerd en vrij weer uit en kregen ontzag van de koning. God verlost. Antwoord op dat wat Nebukadnezar zelf vroeg: 'wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen !?'. Als wij God zoeken en Hem vertrouwen met heel ons hart, onze ziel en verstand laat Hij zich vinden en geen geestelijke vloed en vuur kan ons nog deren. Daarbij doet God wonderen. 

God verlost ook vandaag en ook jij kunt verlost worden, hoe moeilijk je het ook hebt, hoe vast je ook denkt te zitten in deze wereld. Hoe heet de oven ook is waar jij doorheen gedwongen word te gaan. God verlost, Hij gaf Zijn enige Zoon uit Liefde voor jou! Jezus betaalde met Zijn lijden alles waarvan jij denkt dat daar geen verlossing meer voor mogelijk is, geen licht meer kan komen of dat de situatie onomkeerbaar is. Voor God is niets onmogelijk en alles mogelijk.

Geknield gebed: Here God, dank U dat ik door Uw Zoon alles bij U mag brengen waarin ik geen oplossing, genezing of uitweg meer zie. Here God, ik belijd dat ik het niet meer weet maar dat U het wel weet! Leid mij door deze hete oven heen, Heer. U bent hier, ik zal niet verschroeien. Ik verlang naar uw verlossing! Laat mij Uw Waarheid zien Vader, ik wil niet langer ziende blind zijn of horend doof. Open mijn hart, ogen en oren Heer voor wat U te zeggen hebt. Ik zoek U Vader, dank U dat U zich laat vinden Heer en dat ik kan vertrouwen in Uw verlossing en bescherming. Amen in Christus Jezus naam. 

28 juli 2018:  tot U hef ik mijn ziel op 

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,  want tot U hef ik mijn ziel op. Ps.143:8 HSV

Tot U, HEERE , hef ik mijn ziel op, aleph Ps.25:1 HSV

Ga niet in het gericht met Uw dienaar,  want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig' Ps.143:2 HSV

'Tot U hef ik mijn ziel op.' Het komt op verschillende plaatsen in Gods Woord voor. Er spreekt enerzijds een verlangen uit, ook een roep om leiding en hulp. De keuze van het werkwoord is opmerkelijk nl heffen. De nederlandse taal legt dit uit als 'in opwaartse richting doen bewegen'  Het is een actie ! Er staat dat David zijn ziel opheft naar God. Dit houd in dat hij bewust alles in de Hand van God wilde geven en dat hij besefte dat dat hem energie ging kosten én dat hij op Gods genade moest vertrouwen : 'Ga niet in het gericht met Uw dienaar,  want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig'. We moeten allemaal onze ziel actief oprichten naar God maar mogen weten dat Hij ons in Zijn genade tegemoet zal komen.

Gebed: Dank u voor Uw genade Vader Heer dat we tot U mogen komen en wij U zullen vinden als we U zoeken. Wilt U ons helpen Vader om onze ziel elke dag naar U op te heffen. Amen 


Pinksteren 2018


Jezus belooft voor Zijn Hemelvaart dat Hij een andere Helper, een Trooster zal sturen om de discipelen te helpen en dat ze  terug moeten keren naar Jeruzalem om daar de komst af te wachten (Hand 2:1-13)

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, dezelfde Heilige Geest die de discipelen ontvingen helpt ons nu ook tot op de dag van vandaag! Hij dwingt niet, dringt zich niet op maar kan je wel bepalen. Hij is altijd zachtmoedig en liefdevol, Hij is altijd rechtvaardig en altijd eerlijk.

Hij geeft boven alles de gave van onderscheiding. Hij laat je nooit liegen of de waarheid verdraaien, iemand kwetsen of in verwarring brengen en geeft nooit onrust. Hij waarschuwt voor onzuiverheden. Als je ooit Zijn zachte stem hebt gehoord herken je Hem uit alle sensaties, gedachten en geluiden die vaak in je opkomen. Om Hem te kunnen verstaan moet je stil zijn. Niet zozeer met je stem maar met je hele innerlijk. In die rust geeft Hij antwoorden en inzichten die je zelf niet bedacht kon hebben. De Heilige Geest beweegt en spreekt voor ons, in de Bijbel was men vaak stomverbaasd dat ongeschoolde mensen standvastig konden redevoeren en wonderen konden verrichten (Matt. 10:16-21) (Hand 4:8-13). De Heilige Geest is Gods Geest in ons, door Zijn Geest en onze stem, handen en voeten kan Hij door ons heen werken. Zo zegent Hij ons en kunnen wij anderen tot zegen zijn.

Ook vandaag kan deze Heilige Geest in jouw leven werken, je leiden en je boven jezelf laten uitstijgen. Daartoe is het belangrijk om handelingen altijd te doen in vertrouwen in de Goede Vader dat Hij nooit stenen voor brood heeft aan Zijn meest geliefde kind. Belijdt je zonden aan Hem, Jezus heeft deze betaald met Liefde voor jou. Laat God je hart doorzoeken en bidt om vervulling met de Heilige Geest. Soms moet je wachten op vervulling net als de discipelen, bidt net als hun voortdurend. Wat Jezus heeft beloofd zal gebeuren

Gebed: Here God, Dank U voor het sturen van Uw Heilige Geest. Ik bidt dat U mij vervult en dat ik mag handelen naar Uw wil. U kent geen enkele schaduw, laat Uw Geest iedere schaduw in mij verdwijnen, Vader. Ik bidt dat wat ik vandaag zal doen tot Uw eer en Uw dienst zal zijn, zo helpt mij Uw Helper.